algemene voorwaarden

HELP MEE!

  • We gaan door! %

ALGEMEEN DEEL 

Artikel 1. Begripsbepaling 


1.1 Monopoly Texel.nl 

Monopoly Texel, hierna te noemen MonopolyTexel.nl is een website die een koopovereenkomst tot stand te laten komen en verplicht zich tot het voeren van alle daaruit voortvloeiende administratieve en financiële afhandelingen. Rotaract Texel is statutair gevestigd en kantoorhoudend te Texel, Kikkerstraat 3B. 


Monopoly Texel, initiatief van Rotaract-Texel,  aan wie volgens de koopovereenkomst  is of zal worden gesteld; 


1.3.A. De investeerder / koper 

De natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn (privé)middelen beschikbaar stelt ten behoeve van de totstandkoming van de koopovereenkomst, dan wel de rechtspersoon die vanuit zijn onderneming zakelijk vermogen ter investering beschikbaar stelt. 


1.3.B. De schuldeiser 

De gezamenlijke investeerders, die (als informele vereniging) als contractpartij van de MonopolyTexel.nl optreden bij de koopovereenkomst. 


1.4 Koopovereenkomst 

Ofwel koopcontract,  ofwel schuldbekentenis of  verdere voortvloeiende verplichtingen worden beschreven; in deze algemene voorwaarden verder te noemen: de Overeenkomst 


1.5 Logo's 

Alle logo's, beeldmerken en uitingen zijn eigendom van MonopolyTexel.nl en mogen niet door derden voor overige uitingen gebruikt worden. 


Artikel 2. Beschikbaarstelling van de gelden 

De gelden zullen aan de MonopolyTexel.nl beschikbaar worden gesteld zodra de Overeenkomst door alle partijen is bevestigd en de middelen beschikbaar zijn gesteld door de investeerder op de rekening van Rotaract-Texel. De gelden die binnenkomen vanuit de investeerder zullen tijdelijk op een geblokkeerde rekening van MonopolyTexel.nl geplaatst worden. Boeking van de order vindt plaats na ontvangst van alle door investeerder(s) toegezegde sommen.  


Artikel 3. Aansprakelijkheid 

MonopolyTexel.nl (s) is tegenover de schuldeiser niet hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 


Artikel 4. Zekerheidstelling 

Alle via MonopolyTexel.nl tot stand gekomen overeenkomsten zullen in principe zonder verdere zekerheden worden verstrekt, behalve indien dit nadrukkelijk wordt vermeld bij een specifiek project. De investeerder kan bij een correcte nakoming door MonopolyTexel.nl geen aanspraak maken op andere zaken dan de aankoopsom. 


Artikel 5. Informatie aan en van derden 


5.1 Privacy 

Alle vermeldingen, profielen en andere uitingen op de website van MonopolyTexel.nl zijn anoniem indien dit door MonopolyTexel.nl  gewenst is. MonopolyTexel.nl verplicht geen vermelding van privéverwijzing of verwijzing naar de onderneming. 


5.2 Anonimiteit 

In de Overeenkomst zullen investeerders anoniem blijven. Voor het definitief tot stand laten komen van de Overeenkomst zullen de personalia van MonopolyTexel.nl  in deze overeenkomst wel zichtbaar gemaakt worden, echter dit alleen voor investeerders. 


5.3 Commercie 

Het staat MonopolyTexel.nl vrij gegevens van deelnemers te gebruiken voor overige commerciële doeleinden. 


Artikel 6. Betalingen 


6.1 Investeringen 

Na inschrijving voor de aankoop van Monopoly Texel en ondertekening van de Overeenkomst zal de investeerder gevraagd worden zijn toegezegde middelen over te maken op de daarvoor bestemde rekening van MonopolyTexel.nl middels een overboeking. Na ontvangst van de factuur is de koper verplicht de som binnen 5 werkdagen beschikbaar te stellen aan MonopolyTexel.nl. 


6.2 Betaling in natura 

 1 week na ontvangst van de spellen aan MonopolyTexel.nl zal er middels uitgifte van het spel worden betaald in natura.  


Artikel 7. Tarieven 


7.3 Overige kosten 

Kosten die verband houden met afwijkend of nalatig betalingsgedrag kunnen worden verhaald op de koper voor zover deze aan hem / haar zijn toe te rekenen. In dit verband zullen ook de bijkomende kosten voor incassobureaus voor rekening komen voor de MonopolyTexel.nl. 


Artikel 9. Uitsluitingen deelname 

Om als investeerder in aanmerking te komen moet men voldoen aan de hier volgende voorwaarden: 


9.1 Investeerders 

  • Investeerders kunnen natuurlijke personen dan wel rechtspersoon zijn.
  • Investeerders moeten de Nederlandse nationaliteit bezitten en moeten in Nederland woonachtig zijn.
  • Investeerders moeten minimaal 18 jaar oud zijn.
  • Investeerders dienen handelingsbekwaam te zijn en mogen niet onder curatele gesteld zijn.

DEEL VOOR MONOPOLYTEXEL.NL 


Artikel 10. Vereisten MonopolyTexel.nl 


10.1 Looptijd aanvraag 

De looptijd van de door MonopolyTexel.nl gewenste aanvraag bedraagt maximaal 4 maanden. De aanvraag verloopt op 1 september 2015. Wanneer het streefbedrag op deze datum niet is bepaald ontvangt u het aankoop bedrag retour.  


10.2 Betalingen door MonopolyTexel.nl 

Indien MonopolyTexel.nl binnen een termijn van twee weken zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is schuldeiser (en/of zijn lasthebber/gevolmachtigde) gerechtigd alle uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen ter (buitengerechtelijke en gerechtelijke) incasso over te dragen aan een incasso-organisatie, gerechtsdeurwaarder of advocaat.  


Artikel 11 Overige verplichtingen 


11.1 Nakoming 

MonopolyTexel.nl verplicht zich tot het aanhouden van voldoende dispositieruimte op de gekoppelde betaalrekening waarop de aankoopbedragen zijn gestort. Indien MonopolyTexel.nl  niet over voldoende dispositieruimte beschikt, dient MonopolyTexel.nl dit uiterlijk binnen 7 dagen door te geven aan de koper. Indien adres, rekeningnummers, tenaamstellingen etc. wijzigen, dient MonopolyTexel.nl  dit tijdig aan de koper door te geven. 


DEEL VOOR Koper 


Artikel 12 Beschikbaarstelling 

De koper kan via de website zijn of haar keuze voor het aantal gewenste spellen aangeven. Zodra de investeerder akkoord is gegaan met de voorwaarden en schriftelijk de factuur heeft ontvangen, wordt de koper geacht zijn toegezegde middelen binnen 5 werkdagen te hebben overgemaakt. 

Zijn de toegezegde middelen niet binnen de gestelde termijn van de koper ontvangen dan is de koper in verzuim door het enkel verloop van de termijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is MonopolyTexel.nl gerechtigd de koopovereenkomst met de koper op te zeggen en aan de koper ter zake een direct opeisbaar bedrag aan schadevergoeding in rekening te brengen ter hoogte van 10% van de toegezegde middelen, zonder dat MonopolyTexel.nl daarbij afziet van het recht om namens belanghebbenden verdere schade van de koper te vorderen 


Artikel 13 Uitbetaling  

Na beschikbaarstelling van de toegezegde middelen zal de koper binnen een week na levering op Texel het spel ontvangen.  


Artikel 14 Website 


14.1 Vertrouwelijkheid 

Binnen de website zullen persoonlijke gegevens nooit aan derden kenbaar gemaakt worden. Voor de inschrijving op geldleningen zal gebruikt gemaakt worden van anonieme kenmerken. 


Artikel 15 Overeenkomst 

Ten behoeve van het formaliseren van de aankoop zal er een koopovereenkomst opgesteld.  De overeenkomst ziet toe op de nakoming van de verplichtingen en zal worden voorzien van het betaal termijn. De schuldbekentenis behoeft door de koper niet voor akkoord te worden ondertekend. Na overboeking van de toegezegde middelen wordt de koper geacht akkoord te zijn gegaan met de schuldbekentenis, algemene voorwaarden en uitbetaling. 


Artikel 16 Toevertrouwd vermogen 


16.1 Rekening en doorboeking 

Na overboeking van de middelen door de koper zullen deze op een geblokkeerde rekening van Rotaract-Texel ontvangen worden.  


16.2 Niet volledige inschrijving 

Bij niet volledige inschrijving zal MonopolyTexel.nl het bedrag binnen 5 werkdagen op de bij ons bekende rekening terug storten. 


SLOTBEPALING 


Artikel 17 Rechts-en forumkeuze 

Op de rechtsverhoudingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 


MonopolyTexel.nl gaat uit van een correcte aanlevering van persoonsgegevens en kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke foutieve informatievoorziening. Kopers zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde bescheiden. MonopolyTexel.nl houdt zich het recht voor om bij mogelijke malversaties of oplichting hiervan aangifte te doen bij justitie.